Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Haansord har vi hævet
til et Bannertegn.
Fejde har vi krævet
mod den sure Regn -
og vi venter stærke
Vaarens Atterkomst,
stolte af vort Mærke:
Klintens røde Blomst!

Den 5. November 1920 udsendtes første Nummer af Tidsskriftet ”Klinte”. Da vi den 5. November 1925 fejrede 5aars Dagen, havde Tom Smidth skrevet den Sang, hvoraf omstaaende Strofe er et Citat – men ak, snart efter blev vort Bannertegn frataget os med den mest uomtvistelige og sure juridiske Ret af Firmaet E & J Thorning, til hvem de oprindelige Stiftere af Bevægelse, Knud Bruun-Rasmussen og Johannes Weltzer havde overdraget det Forlag, som var spiret frem i Tidsskriftets Kølstribe. Naar nu en ny Aargang af vort Blad med dette Nummer startes, maa vi altså – da det thorningske Veto stadig staar ved Magt – kalde det ”Vild Hvede”.
  Men det skal slaas fast, at det i lige Linie er en Fortsættelse af ”Klinte”. Største Delen af Medarbejderstaben fra de første, unge Aar er stadig med – at en og anden er faldet fra, har ikke kunnet undgaas, til Gengæld er de bedste af de sidste Ars Talenter slutte op, og det kan ikke nok understreges, at er vi end en Kreds, nogen Klike er vi ikke. Vi vender vores Ansigter udefter,  og vore Hænder er udstrakte og aabne. Vi har ikke i sinde at iføre os Uniform og afsynge Fællessange til gensidig Opbyggelse og Forherligelse. Enhver har Lov til at vise sit eget Ansigt, enhver staar kun inde for sit.
  Dette Blad skal være Talenternes Fristed. Det udsendtes i 1920 af unge Mænd med rent Sind og naiv Begejstring overfor de kunstneriske Idealer. I mange Maader kan 10 Aar forandre Menneskene – heldigvis – mens Sindets Renhed og Begejstring og den naive og ubundne Indstilling overfor Livet og Kunsten vil nu som før være Bladets Nerve.
  Alle andre Blade er til for et Publikums Skyld – hvilket vil sige for en eller anden Fortjenestes Skyld. Ene dette Blad er til for Kunstnernes Skyld og kan være det, fordi vi paa Forhaand har givet Afkald paa ethvert Haab om Fortjeneste. Kun den ene Ting vil vi paa Forhaand love vore Læsere: at der ikke i ringeste Maade vil blive taget Hensyn til dem – men ret beset er det vel ogsaa den største Kompliment, der nogensinde er sagt noget Blads læsere.

V.F.M.

[fra Vilde Hvede 1, 1930]

skrevet den 18/02/19 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys